BÜYÜKKAYNAKLAR METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASIİşbu politika; Büyükkaynaklar Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nce gerçekleştirilmekte olan kişisel veri saklama ve imha faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” veya ‘‘Kanun’’) yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ticari faaliyetlerimizi yerine getirirken herhangi bir şekilde temas ettiğimiz tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunmasına ve bu çerçevede KVKK’ da yer alan gerekliliklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesine büyük önem vermekteyiz. İşbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), kişisel verilerin Büyükkaynaklar Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından toplanması, kullanılması, paylaşılması, korunması, saklanması ve silinmesi, yok edilmesi, anonimleştirilmesi süreçleri ve prensipleri hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
İş bu Politikada, Büyükkaynaklar Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından veri sahiplerine ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin esaslara; T.C. Anayasası, uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesini ve ilgili kişilerin haklarını etkin bir şekilde kullanmasının sağlanmasını öncelik olarak KVKK’ da yer alan düzenleme sırasına uygun olarak yer verilmiştir.
Yönetmelik uyarınca Sicile kayıt yükümlülüğü olan bir Veri Sorumlusu olarak uhdesinde bulunan kişisel verileri kişisel veri envanterine uygun bir şekilde saklamak ve gerektiğinde silmek, yok etmek ya da anonim hale getirmek için bir Politika hazırlamak ve bu Politikaya uygun hareket etmek ile yükümlüdür.Bu Politika; Büyükkaynaklar Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, Şirket Yetkilileri, Şirket Çalışanları, Çalışan Adayları, Ziyaretçileri, Şirket Müşterileri, Potansiyel Müşteriler ve Üçüncü Kişiler başta olmak üzere kişisel verileri işlenen gerçek kişiler için hazırlanmıştır ve bu belirtilen kişiler kapsamında uygulanacaktır.


 

Alıcı  Grubu : Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisidir.

Açık Rıza :

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle              açıklanan rızadır.


Anonim Hale Getirme :

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.


Çalışan :

Büyükkaynaklar Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde yer alan personeldir.


EBYS   :

Elektronik Belge Yönetim Sistemi


Elektronik Ortam :

Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar.


Elektronik Olmayan Ortam   :

Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlardır.

Hizmet Sağlayıcı :

Büyükkaynaklar Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile belirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi.


İlgili Kişi:

Kişisel verisi işlenen gerçek veya tüzel kişidir.


İlgili Kullanıcı  :

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden   sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan  aldığı  yetki  ve  talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

İmha:

Kişisel       verilerin      silinmesi,       yok       edilmesi       veya       anonim hale getirilmesidir.

Kanun :

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’dur.


Kayıt  Ortamı  :

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt  sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamdır.


Kişisel Veri :

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.


 


Kişisel Veri
İşleme Envanteri :

Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanterdir.


Kişisel Verilerin İşlenmesi :
                            

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.


Kurul :

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur.


Özel Nitelikli Kişisel Veri :


Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.


Periyodik   İmha :

Kanunda yer alan kişisel verilerin işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda; kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemidir.

 

Politika:

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasıdır.

Şirket    :

Büyükkaynaklar Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi


Sicil :

Başkanlık tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicilidir.


Veri İşleyen :

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.


Veri-Kayıt Sistemi                    :

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.


Veri Sorumlusu:

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.


Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi :


Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi.


VERBİS:

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi


Yönetmelik :

28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi Yok Edilmesi veya Anonim Haline Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

 
 

 

 

- İletilen talepler en geç 30 (otuz) gün içerisinde cevaplandırılmaktadır,
- Talebe konu verilerin üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda, bu durum verilerin aktarıldığı üçüncü kişiye bildirilmekte ve üçüncü kişiler nezdinde gerekli işlemlerin yapılması temin edilmektedir. 

Şirketin tüm çalışanları ve birimleri; kişisel verilerin hukuka uygun olarak elde edilmesi, işlenmesi ve saklanması konusunda sorumlu birimlere tam ve aktif destek verir. Politika kapsamında alınan idari ve teknik tedbirlerin uygulanmasında, birim çalışanlarının eğitilmesinde, çalışanların farkındalığının sağlanmasında, artırılmasında ve izlenmesinde, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesinde ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak muhafazasında tüm çalışanlar ve birimler, sorumlu birimlere destek olur. 

Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e posta, veri tabanı, web, dosya paylaşım, vb.
Yazılımlar (ofis yazılımları, portal, EBYS, VERBİS.)
Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, saldırı tespit ve engelleme, günlük kayıt dosyası, antivirüs vb. )
Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)
Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)
Optik diskler (CD, DVD vb.)
Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vb.)
Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi 

Kağıt,
Manuel veri kayıt sistemleri (anket formları, ziyaretçi giriş defteri)
Yazılı, basılı, görsel ortamlarBüyükkaynaklar Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, işlediği kişisel verileri, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar ve kanun ile ilgili mevzuat kapsamında muhafaza edilir. Bu kapsamda saklamayı gerektiren sebepler şunlardır:

Veri sahipleri açısından korunmasının çeşitli açılardan daha kritik önem teşkil ettiğine inanılan özel nitelikli kişisel verilerin saklanmasında Büyükkaynaklar Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından özel hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şartıyla bu tür veriler, veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir.Büyükkaynaklar Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, faaliyetleri çerçevesinde işlemekte olduğu kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda saklar.              Yönetmelik uyarınca, aşağıda sayılan hallerde veri sahiplerine ait kişisel veriler; Büyükkaynaklar Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından re ’sen yahut talep üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir:Büyükkaynaklar Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, tarafından KVKK ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak elde edilen kişisel verilerinizin saklama ve imha sürelerinin tespitinde aşağıda sırasıyla belirtilen ölçütlerden yararlanılmaktadır:
a.   Mevzuatta söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak bir süre öngörülmüş ise bu süreye riayet edilir. Anılan sürenin sona ermesi akabinde veri hakkında b bent kapsamında işlem yapılır.
b.   Söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak mevzuatta öngörülen sürenin sona ermesi veya ilgili mevzuatta söz konusu verinin saklanmasına ilişkin olarak herhangi bir süre öngörülmemiş olması durumunda sırasıyla;
a. Kişisel veriler, KVKK’nın 6. maddesinde yer alan tanımlama baz alınarak, kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler olarak sınıflandırmaya tabi tutulur. Özel nitelikte olduğu tespit edilen tüm kişisel veriler imha edilir. Söz konusu verilerin imhasında uygulanacak yöntem verinin niteliği ve saklanmasının Büyükkaynaklar Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nezdindeki önem derecesine göre belirlenir.
b. Verinin saklanmasının KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen ilkelere uygunluğu örneğin; verinin saklanmasında Büyükkaynaklar Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ’nin meşru bir amacının olup olmadığı sorgulanır. Saklanmasının KVKK’nın 4. maddesinde yer alan ilkelere aykırılık teşkil edebileceği tespit edilen veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.
c. Verinin saklanmasının KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde öngörülmüş olan istisnalardan hangisi/hangileri kapsamında değerlendirilebileceği tespit edilir. Tespit edilen istisnalar çerçevesinde verilerin saklanması gereken makul süreler tespit edilir. Söz konusu sürelerin sona ermesi halinde veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.
Büyükkaynaklar Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi , tarafından tespit edilen saklama, imha ve periyodik imha sürelerine, işbu Politika’nın Şirket’ in ‘‘Kişisel Veri İşleme Envanteri’’nden ulaşabilirsiniz. Saklama süresi dolan kişisel veriler, işbu Politika’nın ekinde yer alan imha süreleri çerçevesinde, 6 aylık periyodlarla işbu Politika’da yer verilen usullere uygun olarak imha edilir.              Büyükkaynaklar Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi , Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.


 1. Teknik Tedbirler

 

Büyükkaynaklar Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi , teknik tedbirler kapsamında;


 1. İdari Tedbirler

Büyükkaynaklar Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi , idari tedbirler kapsamında;

 

 

  İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kanun madde 7/1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca silinecek, yok edilecek ve anonimleştirilecektir.  Tamamen veya kısmen otomatik yollarla işlenen kişisel verilerin silinmesi; söz konusu kişisel verilerin ilgili kullanıcılar tarafından hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Veri sorumlusu, ilgili politika ve prosedürlerinde kişisel verilerin silinmiş sayılması için üçüncü fıkrada belirtilen koşulların nasıl sağlandığını açıklar. 

 1. Sunucularda Yer Alan Kişisel Veriler

  Sunucularda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için sistem yöneticisi tarafından ilgili kullanıcıların erişim yetkisi kaldırılarak silme işlemi yapılır. Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken; İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilecek biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.

Bulut sisteminde ilgili verilerin silme komutu verilerek silinmesi; merkezi sunucuda bulunan dosya veya dosyanın bulunduğu dizin üzerinde ilgili kullanıcının erişim haklarının kaldırılması; veri tabanlarında ilgili satırların veri tabanı komutları ile silinmesi; veya taşınabilir medyada yani flash ortamında bulunan verilerin uygun yazılımlar kullanılarak silinmesi bu kapsamda sayılabilecektir.

Ancak, kişisel verilerin silinmesi işlemi, diğer verilere de sistem içerisinde erişilememe ve bu verileri kullanamama sonucunu doğuracak ise, aşağıdaki koşulların sağlanması kaydıyla, kişisel verilerin ilgili kişiyle ilişkilendirilemeyecek duruma getirilerek arşivlenmesi halinde de kişisel veriler silinmiş sayılacaktır.

− Başka herhangi bir kurum, kuruluş veyahut kişinin erişimine kapalı olması,
− Kişisel verilere yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlayacak şekilde gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması.


 1. Elektronik Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler

 

Elektronik ortamda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, veri tabanı yöneticisi hariç diğer çalışanlar (ilgili kullanıcılar) için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir.


 1. Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler

 

Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için evrak arşivinden sorumlu birim yöneticisi hariç diğer çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Ayrıca, üzeri okunamayacak şekilde çizilerek/boyanarak/silinerek karartma işlemi de uygulanır.


 1. Taşınabilir Medyada Bulunan Kişisel Veriler

 

Flash tabanlı saklama ortamlarında tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, sistem yöneticisi tarafından şifrelenerek ve erişim yetkisi sadece sistem yöneticisine verilerek şifreleme anahtarlarıyla güvenli ortamlarda saklanır.


 1. Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme

 

Bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilecek biçimde güvenli olarak silinir.


 

Yönetmeliğin 9.maddesi gereği kişisel verilerin yok edilmesi; kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Veri sorumlusu olarak Büyükkaynaklar Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kişisel verilerin yok edilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri aldığını işbu Politika ile açıklamaktadır.

  1. De-manyetize Etme

 

Manyetik medyanın yüksek manyetik alanlara maruz kalacağı özel cihazlardan geçirilerek üzerindeki verilerin okunamaz bir biçimde bozulması yöntemidir. Dikkat edilmelidir ki bu yöntemle yok etme başarılı olmaz ise ancak medyanın fiziksel olarak yok edilmesi ile yok etme işlemi tamamlanmış olabilecektir.


 1. Fiziksel Yok Etme

 

Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır. Kağıt ve mikrofiş ortamındaki verilerin yok edilmesi de, başka bir şekilde yok edilmeleri mümkün olmadığından bu şekilde gerçekleştirilmelidir.


 1. Üzerine Yazma

 

Üzerine yazma yöntemi, özel yazılımlar aracılığı ile manyetik medya ve yeniden yazılabilir optik medya üzerinden en az yedi kez 0 ve 1’lerden oluşan rastgele veriler yazılarak eski verinin okunabilmesi ve kurtarılabilmesini imkânsızlaştıran veri yok etme yöntemidir.


 1. Yazılımdan Güvenli Olarak Silme

 

Bulut ortamda tutulan kişisel veriler bir daha kurtarılamayacak şekilde dijital komutla silinir ve bulut bilişim hizmet ilişkisi sona erdiğinde kişisel verileri kullanılır hale getirmek için gerekli şifreleme anahtarlarının tüm kopyaları yok edilir. Bu şekilde silinen verilere tekrar ulaşılamaz.


 

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu veya üçüncü kişiler tarafından geri döndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir.


 

Büyükkaynaklar Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, tarafından KVKK ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak elde edilen kişisel verilerinizin saklama ve imha süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.


             SÜREÇ

  SAKLAMA SÜRESİ

          İMHA SÜRESİ

 

Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl

Veri sahibinin imha başvurusunu takiben 30 gün içerisinde

 

Genel Kurul İşlemleri

10 yıl

Saklama süresinin bitiminin akabinde

 

Personel ile ilgili mahkeme/ icra bilgi taleplerinin cevaplanması , Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri

İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl

Saklama süresinin bitiminin akabinde

 

Sözleşmelerin hazırlanması

10 yıl

Saklama süresinin bitiminin akabinde

 

İşe alım İş ilişkisinin sona ermesine müteakip

10 yıl

Saklama süresinin bitiminin akabinde

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları

İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl

Saklama süresinin bitiminin akabinde

Şirket ortakları ve yönetim kurulu üyelerine ait bilgiler

10 yıl

Saklama süresinin bitiminin akabinde

Kamera Kayıtları

25 gün

Saklama süresinin bitiminin akabinde

 

Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı kapsamında tutulan veriler

İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl

Saklama süresinin bitiminin akabinde

 

 


Yasal saklama ve imha sürelerini dolduran fiziksel ve dijital veriler, periyodik olarak imha edilir. Büyükkaynaklar Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. Periyodik imha, tüm kişisel veriler için 6 aylık zaman aralıklarında gerçekleştirilir.Büyükkaynaklar Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Kanun’da yapılan değişiklikler nedeniyle, KVK Kurulu kararları uyarınca ya da sektördeki ya da bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda işbu Politika ve bu Politika’ya bağlı ve ilişkili diğer politikalarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
İşbu Politika’da yapılan değişiklikler derhal metne işlenir ve değişikliklere ilişkin açıklamalar Politika’nın sonunda açıklanır.Politika, Büyükkaynaklar Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ’nin internet sitesinde (www.buyukkaynaklar.com) yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir. Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, politikanın ıslak imzalı eski nüshaları iptal edilerek (iptal kaşesi vurularak veya iptal yazılarak) imzalanır ve en az 5 yıl süre ile şirket tarafından saklanır.

 

YENİLİKLERDEN HABERDAR OL

×
×
×
+90(332)
357 8 357
Fevzi Çakmak Mah. Kobisan II Sanayi Sitesi
10758 Sokak No: 8 Karatay - KONYA